Проект BG-RRP-4.021-0302 Енергийно обновяване в Пролет ЕООД

Национален план за възстановяване и устойчивост,
BG-RRP-4.021 – ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ
Процедура за избор на изпълнител: „Изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия за собствени нужди с инсталирана мощност 249,8 kW съгласно количествена сметка“

ItalyUSABulgaria